ANLAŞMALI SERVİS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Anlaşma Servis Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Atatürk Cad.Mahmut Torun Plaza No:54/7 Kat:6 Başakşehir- İstanbul adresinde faaliyet gösteren kayıtlı elektronik posta adresi info@ekspar.com.tr olan EKSPAR OTOMOTİV BİLİŞİM HİZ.A.Ş. (Bundan böyle EKSPAR olarak anılacaktır) ile / adresinde faaliyet gösteren kayıtlı elektronik posta adresi olan (Bundan böyle Servis olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarla imzalanmıştır.

Ekspar ve Servis ayrı ayrı “taraf”, birlikte “taraflar” olarak anılacaktır. İşbu sözleşme ekleri ile bütündür ve birlikte değerlendirilir.

MADDE 2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede;
Sigortalı: Sigorta Poliçesinde sigortalı olarak gözüken gerçek ve tüzel kişiler,
Poliçe: Teminata konu olan sigorta sözleşmesi
Araç: Sigorta Poliçesine konu olan kara taşıtı
Dosya Sorumlusu: Hasarın tespiti amacıyla EKSPAR tarafından görevlendirilen yetkili ve belgeli kişi (uzman)
Hasar Yönetim Sistemi EKSPAR ‘nun hasar işlemlerinin yürüttüğü on-line Hasar Yönetim Sistemi
Hasar Denetim Müfettişi EKSPAR tarafından görevlendirilen hasar denetim görevlisi


MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasında düzlenen bu sözleşmeye göre SERVİS, İŞVEREN tarafından ekspar.om.tr/onarim internet sitesinde onarım ihalesine çıkarmış olduğu hasarlı araçlara onarım teklifi verecek ve en uygun onarım teklifini veren SERVİS, İŞVEREN in internet portalında bulunan, Sigorta Şirketleri tarafından Kasko veya Trafik sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınmış veya sigorta kapsamında olmayan ve herhangi bir kazaya karışmış olan bir aracın onarım işlerini üstlenecek; İŞVEREN ise sözleşme koşulları çerçevesinde SERVİS’e onarım bedelini ödeyecektir. Servis yetki belgesi bulunan markaları İŞVEREN e bildirmek ve sözleşme ile ibraz etmekle yükümlüdür.

İşbu sözleşme ÜYE İŞ YERİ' ne yönlendirilmiş, MÜŞTERİ araçlarının, hasar onarımları, mekanik onarımları ve periyodik bakımlarının ÜYE İŞ YERİ tarafından gerçekleştirilmesi, sonrasında MÜŞTERİ ‘ye teslim edilmesi ve bu süre içinde bu işleri yapmaya ehil personellerin sorumlulukları ve yetkinliği doğrultusunda, sözleşme şartlarına uygun olmak kaydıyla ÜYE İŞ YERİ tarafından yerine getirilmesi hakkındadır

MADDE 4. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 İŞVEREN, SERVİS’lere karşı adil ve tarafsızca ihale ortamı oluşturmak ile yükümlüdür. İhale sonrasında aracın teslimi için gerekli ortamı ve belgeleri sağlayacaktır. Onarıma başlanacak araç için SERVİS’in gerek parça tedariğinde gerekse onarım esnasında irtibatta olacağı EKSPER’in irtibat bilgilerini verecektir.

İŞVEREN onarım sırasında işin zorluk derecesine göre oluşabilecek aksilik ve aksama durumlarında SİGORTA, SİGORTALI ve EKSPER arasında tarafların zarar görmemesi adına iyi niyetli arabuluculuk görevi üstlenecektir.
Ödemenin yapılabilmesi için, SERVİS dosyanın sonuçlanması için gerekli tüm belgeler ile ‘’ Teslim, İbra Ve Temlik Belgesi, Fatura ‘’ yı teslim etmiş olması şarttır. SERVİS’in hesap numarası değişikliği olması durumunda bunu İŞVEREN’e bildirmek zorundadır. Hasarlı araçların üzerinden değiştirilmek üzere çıkan parçalar SİGORTACI adına SERVİS tarafından Onarımı takip eden 15 (onbeş) gün süre ile, muhafaza edilecek ve bu süre içinde SİGORTACI’nın yetkili kıldığı kurum ve kişilerce gerekli görülen parçalar iade alınacaktır.
4.2 Bunun aksi davranışlarda SİGORTA’nın İŞVEREN’e belirttiği bedeli İŞVEREN, SERVİS’e ödenecek onarım bedeli tutarından iade alınmayan parçalara ilişkin sovtaj (hurda) bedelini düşme hakkına sahiptir. Onarım bedelinin ödenmiş olması durumunda İŞVEREN ayrıca bu bedeli servisten talep edebilecek ve SERVİS’e başka işlemlere ilişkin yapılacak ödemelerden kesinti yaparak tahsil edebilecektir. SERVİS, bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5. SERVİS ‘İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1: SERVİS, Onarım için teklif verdiği ya da kendisine yönlendirilen araç hasarını, azami özen ve dikkati göstererek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde, onarmakla yükümlüdür. Araçta yapılan onarım ile ilgili talep hakları (özen borcu, parça garantisi, işçilik gibi) SİGORTACI tarafından münhasıran SERVİS’e karşı ileri sürebilir.
SERVİS teklif verdiği ve teslim formu ile teslim aldığı aracı, onarım süresi vaadine göre zaman geçirmeden onarmak ile yükümlüdür. Taahhüt verdiği gün içinde mücbir sebepler dışında aracın onarımını geciktiremez.
SERVİS, SİGORTA araçlarında EKSPER, İŞVEREN, SİGORTA adına iş yaptığı için araç sahibinin başkaca isteklerini EKSPER, İŞVEREN, SİGORTA’ya bildirmek ile yükümlü olup maddi karşılığı olan durumlarda İŞVEREN’in onayını almak zorundadır.
2: SERVİS, onarım için teklif verdiği aracı bulunmuş olduğu servis veya otoparktan teslim alacaktır. Aracın ihalede belirtilen otopark , ekspertiz ,çekici veya başkaca belirtilen ücretleri olması durumunda bu ücretleri ödeyecek olup bunun dışında SERVİS herhangi bir bedel ödemeyecektir.
Teslim alınan araçta teslim sonrası oluşabilecek her türlü maddi sorumluluk SERVİS e aittir. 3: SERVİS aracın onarımı için teklif vermeden önce aracı incelemek zorundadır. SERVİS, teklif vermekle aracı ve hasarını incelemiş olduğunu ve teklifinin araçtaki hasarın tümünü kapsadığını kabul ve taahhüt etmiş olacaktır. SERVİS teklif verdiği araç ile ilgili olarak sonradan tespit ettiği hasarlar olduğunu ileri sürerek bu tür sonradan ortaya çıkabilecek hasarlara ilişkin olarak İŞVEREN’e veya SİGORTA’ya, SİGORTALI’ya, ARAÇ SAHİBİ ne rücu edemez. Teslim alınan aracın Eksper tarafından parça tedarikleri yapılmasına istinaden servisin vaad ettiği onarım süresi başlayacak olup, SERVİS parçalar gelene kadar araç için çalışma yapabilecektir.
4: İŞVEREN, SERVİS’in kendisi veya görevlendirilen şirket elemanına SERVİS’in gerekli gördüğü tüm hallerde, aracı gösterme ve kontrol ettirme hakkını kabul etmek ve gerekli izni vermek veya verdirmek ile yükümlüdür. SERVİS tarafından hasar tespiti sırasında, ihale ilanında yazılmayan fakat tespitte gördüğü fazla hasar veya ekstra onarım gerektiren durumu SERVİS, İŞVEREN’e teklif vermeden önce bildirmek zorunda olup, bildirmediği takdirde, teklif sonrası bu beyanı ileri süremeyeceğini ve sonradan aracın kazası ile ilgili tespit edilenler dahil araçtaki tüm hasarları verdiği teklif dahilinde onaracağını kabul ve taahhüt eder.
5: SERVİS, aracın onarımı sırasında SİGORTA EKSPERİ, İŞVEREN YETKİLİSİ, ARAÇ SAHİBİ’nin veya yetkilendirdiği kişinin aracı görmek istemesi durumunda aracı göstermek ve onarım hakkında bilgi vermek zorundadır. SERVİS, parça beklenildiği durumlarda bunu çevrimiçi olarak ivedi İŞVEREN’e bildirmek zorundadır.
6: Araç üzerindeki hasar onarımının bitmesini müteakip SERVİS, aracın tüm kontrollerini yapacak, mevcut onarımın pasta cilasını yapacak, gerekli durumda rot balans ayarını yapacak, aracı yıkatacak ve aracı teslim edecektir. SERVİS, onarım yapmış olduğu araca yapılan iş ile ilgili olarak, parça yıpranması, kaza ve darbe hariç olmak üzere 1 yıl onarım garantisi verdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. SERVİS bu 1 yıllık onarım garantisine ilişkin olarak müşteriye ARAÇ SAHİBİ’ne garanti belgesi vermeyi kabul ve taahhüt eder.
7: SERVİS, aracın onarımının tamamlanmasından sonra teklifte belirttiği onarım bedelini gösterir ayrıntılı faturayı İŞVEREN’e kesecektir. SERVİS’in ihalede kendi kullanıcı adı ve şifresi ile verdiği teklif SERVİS’in sorumluluğundadır. SERVİS, ihalede verilen teklifin haricinde İŞVEREN’e bir fatura ibraz edemez. Onarım sırasında kendisine gönderilen yedek parçalar haricinde bir parça kullanamaz. SERVİS, sadece EKSPER, İŞVEREN onayı ile parça alımı yapabilir ve bu parçalar ile onarım yapabilir.
8: SERVİS onarım yaptığı aracı, kurumsal saygınlık ve güveni zedelemeyecek şekilde, iyiniyet kurallarına uygun olarak ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde teslim edecektir.
9: SERVİS, İŞVEREN in ihalede bildirilen süre içinde (bu süre SİGORTACI’nın, EKSPERİN VE İŞVEREN in onayının alınması halinde uzatılabilecektir) aracın onarımını yapmakla yükümlüdür. SERVİS, bu konuda durumun gerektirdiği her türlü dikkati ve özeni göstermemesi, onarımı geciktirmesi, gerekli yedek parçanın tedariğini takip etmemesi veya onarımı gerektiği gibi gerçekleştirmemesi halinde bu nedenden dolayı İŞVEREN’in, SİGORTA’nın veya ARAÇ SAHİBİ’nin uğrayacağı zarardan sorumlu tutulacaktır.
10: SERVİS, onarımı tamamlanmış aracın teslimi sırasında Teslim Belgesini veya SİGORTA’nın, EKSPER’in veya İŞVEREN’in isteyeceği İbra ve Temlik belgesini ARAÇ SAHİBİ’ne imzalatmadan araç teslimini gerçekleştirmeyecektir.
Taahhüt Belgesi ile Teslim, İbra ve Temlik Belgesi’ndeki imzaların geçerliliğinden SERVİS sorumludur.
Araç teslim Belgesini almadan SERVİS’in aracı teslim etmesi durumunda tüm sorumluluk SERVİS’e aittir.
11: Onarım sırasında araç üzerinde SERVİS in bilgisi dahilinde mülkiyet değişikliği söz konusu olmuşsa, SERVİS bu durumu, alacağı kimlik ve adres bilgileri ile birlikte İŞVEREN’e bildirecek ve SİGORTA, EKSPER veya İŞVEREN tarafından verilecek cevaba göre hareket edecektir.
12: SERVİS, servis istasyonunda sigorta işlemleri ile ilgilenmek, SİGORTA, İŞVEREN, ARAÇ SAHİBİ veya EKSPER ile irtibatta bulunmak, sigortacılık işlemlerini yürütmeye yetkin bir temsilci bulundurmak ve bu kişinin ismini ve değişiklik halinde bu değişikliği İŞVEREN’e bildirmek zorundadır.
13: Arabanın ihalede belirtilen ekspertiz raporunda sehven yazilmamis veya görülmemis olan hasarlarin onarim sirasinda çikmasi sonucu onarim servisinin bunu ispat edilmesiyle birlikte isveren onarim servisinin mağduriyeti için sigorta sirketine bildirim yapacaktır.
14: SERVİS, parça tedarik olmadığı durumlarda ihale firması ve eksperin onayını alarak araç için parça tedarik yapılmasi konusunda uygun organizasyon yapabilir. Servis onay aldığı ücreti faturaya yansıtacaktir.
15: Servis ekstra onarim yapacagi parçalar için ve ekspertiz raporunda gözükmeyen sonradan çikan ve ücretini alacagi hasarlar için makul ek onarim süresi alacaktir.
16: 1.SERVİS, onarım amacıyla teklif verdiği aracın ihalesinin bitim zamanından sonra ihalede bildirilen süre içinde içinde aracı onarmak ile yükümlüdür.
17-SERVİS’in İŞVEREN e onarımdan kaynaklı oluşan bir sorumluluktan dolayı zarara uğratması durumunda ve bu zarar SERVİS in teminat olarak vermiş olduğu bedelin üzerinde bir bedel olması durumunda İŞVEREN katılım bedelinden bu zararı karşılayacaktır. Her iki durumda da SERVİS in bir daha ihalelere katılabilmesi için Teminat ve Katılım bedellerini tamamlaması gerekir.
18-SERVİSin İŞVEREN e onarımdan kaynaklı oluşan bir sorumluluktan dolayı zarara uğratması durumunda ve bu zarar SERVİS in teminat ile katılım bedelinin üstünde bir rakam olması durumunda SERVİS bu bedeli 10 gün içinde İŞVEREN in hesabına yatıracağını peşinen kabul eder.
19-İŞVEREN oluşan zararları SİGORTA’ nın İŞVEREN e kestiği fatura veya Araç Sahibinin yapmış olduğu masrafın belgesini SERVİS e göstermesi durumunda kabul sayılacaktır.
20-SERVİS girmiş olduğu ihalelerden şartların gerektirdiği şekilde 1. Olduğu durumlarda İŞVERENDEN ihaleye katılım bedeli alabilecektir. İhaleye katılım bedeli verilmesi şartlarını İŞVEREN tarafından belirlenir ve ihale bitimi SERVİS İn kullanıcı ekranında gösterilir. İhale katılım bedelleri İhale bitimini takip eden
21.Cuma gününe kadar bedelin faturası İŞVEREN e gönderilmesi durumunda bu bedel İŞVEREN tarafından SERVİS in hesabına ödenir. Faturanın gecikmesi veya kesilmemesi durumundaki hallerden SERVİS sorumlu olup geciken gün kadar ödemesini geç alabilecektir.
22-İŞVEREN in Anonim Şirketi olması durumunda veya Ortaklarının değişmesi durumunda iş bu 29 maddeli sözleşme ve bu ek sözleşme geçerli sayılacaktır. İŞVEREN yeni hesap ve fatura bilgilerini SERVİS e bildirecektir. SERVİS İN gerçek kişi den tüzel kişiliğe veya Tüzel kişilikte ki şirket vasfının değişmesinde iş bu sözleşme imza sahibinin geçmişteki sorumluluğunu müteselsil bağlamakta olup iş bu sözleşme yenilenmesi için SERVİS bunu İŞVEREN e bildirecektir.
23-Bu ek sözleşme 10 maddeden oluşmakta olup ana sözleşme gibi 1 yıl sürelidir. Süre dolumundan 30 gün önce taraflar sözleşmenin bitirilmesi tarafında bir bildirim yapmaz ise otomatik uzayacaktır. Teminat ve Katılım payı adı altında ödenen bedeller 1 kereliğine ödenmiş olup kalıcıdır. İŞVEREN in enflasyon ve risklerin artması, çok araç onarımı olması durumunda teminat ı arttırma yetkisi vardır.
24-Tüm bu sözleşmelerde ki işleyiş, akış ve sistem Ekspar Otomotiv in patentli ürünleri olup herhangi bir firma ile paylaşılması ve bilgilendirilmesinin sakıncalı olduğunu taraflar peşinen kabul eder. SERVİS’in onarımı geciktirmesinden doğacak araç malikine ikame araç desteği olması durumunda İŞVEREN’ e gelecek fatura ve bedel SERVİS tarafından karşılanacaktır. EKSPAR Araç segmentine göre rayiç bedel üzerinden talep etme hakkına sahiptir.
. Eğer SERVİS, onarım işini yapmak istemez veya zamanında aracın onarımı için teslim almaz veya teslim alınan aracın onarımına başlamaz ise İŞVEREN’in borcun yerine getirilmemesinden ya da gereği gibi yerine getirilmemesinden dolayı uğradığı zararlara ve her türlü sair müspet ve menfi zararlarına ilişkin hakları baki olmak üzere, teklif rakamının %50 si kadar cezai şart ödemesi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
SERVİS, aracın onarımına başlamış ve yarıda bırakmış ise İŞVEREN’in borcun yerine getirilmemesinden ya da gereği gibi yerine getirilmemesinden dolayı uğradığı zararlara ve her türlü sair müspet ve menfi zararlarına ilişkin hakları baki olmak üzere, İŞVEREN’ in belirlediği aracın sağlam yürür vaziyette güncel piyasa rayiç bedelinin %50 sini cezai şart olarak ödemek ile yükümlüdür. SERVİS in aracın piyasa rayiç bedeline itiraz hakkı yoktur. Bunu peşinen kabul eder. Bu durumlarda aracın iadesi sırasında kendisine e-mail veya mesaj ile bildirildiği halde aracı teslim etmeyen SERVİS, hiçbir ihtara ve yazıya gerek kalmadan aracın sağlam yürür vaziyette piyasa rayiç bedeli kadar cezai şart bedeli ödeyeceğini kabul eder. SERVİS, teslim sırasında teslim alandan teslim edildi yazısı almak zorundadır. Aracı teslim alan araçtan parça söküldüğü için teslim belgesi imzalamaz ise SERVİS, sökülen parçaların orijinal fiyatının 2 katı cezai şart bedeli ödemeyi peşinen kabul eder. İŞVEREN’ in borcun yerine getirilmemesinden ya da gereği gibi yerine getirilmemesinden dolayı uğradığı zararlara ve her türlü sair müspet ve menfi zararlarına ilişkin hakları bakidir. SERVİS, aracın teslimi sırasında araç için masraf etmiş dahi olsa çekici ücreti, otopark ücreti, ekspertiz ücreti, söküm ücreti, onarım ücreti, yedek parça takım ücreti gibi hiçbir konuda hiçbir ücret talep edemez. .Onarım sonrası araç tesliminde SERVİS Araç Teslim Belgesi ile vermiş olduğu araç için ihalede teklif verdiği onarım bedelinin haricinde İŞVEREN ‘den herhangi başkaca bir ücret talebinde bulunamaz. Aracı teslim sırasında SİGORTALI veya SİGORTA’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edemez.
Onarım bedeli, araç için SERVİS’in online vermiş olduğu teklif rakamıdır. Bu tarihten sonra meydana gelebilecek döviz kurundaki değişiklikler ve işçilik ve parça fiyatlarına gelen zamlar hiç bir şekilde İŞVEREN, SİGORTALI ve SİGORTACI’dan talep edilemez. SERVİS, tedarik sırasında gelen parçayı kontrol ederek teslim alır; parçanın hatalı, kırık veya bozuk olması durumunda iade eder. Onarım sırasında SİGORTA veya EKSPERİN tedarik ettiği parçaların kırılması veya bozulmasından SERVİS sorumludur.
SERVİS’in, ediminin ifası esnasında gereken parçaları İŞVEREN’e ait tedarik.ekspar.com.tr web sitesinden oto yedek parçaları satın almak suretiyle temin etmesi hususunda taraflar mutabık kalmışlardır. SERVİS, edimin ifası esnasında İŞVEREN’e ait tedarik.ekspar.com.tr web sitesinden ticari ve mesleki amaçlarla hareket etmek suretiyle elektronik ortamda sipariş vermeyi, ve nitelikleri ve satış fiyatı ihale aşamasında belirlenen ve SERVİS’in seçerek sipariş verdiği oto yedek parçalarının satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bunları değiştiren ya da yerine getirilen düzenlemeler ve sair tüm ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümleri gereğince hareket etmeyi kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.
İŞVEREN’e ait tedarik.ekspar.com.tr web sitesinden Oto yedek parça tedariki kapsamında SERVİS, SERVİS’in tüketici olmadığını, satışa konu oto yedek parçalarının temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu oto yedek parçaları ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında oto yedek parçalarını sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. tedarik.ekspar.com.tr web sitesinde yer alan Ön bilgilendirme form'ları iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
İŞVEREN’e ait tedarik.ekspar.com.tr web sitesinden Oto yedek parça tedariki kapsamındaki ürünler Otomotiv Orijinal, Logosuz Orijinal, Eşdeğer, Sökme/Çıkma ve Yan Sanayi yedek parçalarıdır. Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka, Satış Bedeli ihale sisteminde belirtildiği gibidir. Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi irsaliye/ İrsaliyeli Fatura / Fatura üzerinde belirtildiği gibidir.
Oto yedek parçaları, SERVİS’in teslimini talep etmiş olduğu işyeri adresinde teslim edilecektir. İŞVEREN’e ait tedarik.ekspar.com.tr web sitesinden Oto yedek parça tedariki kapsamındaki Oto yedek parça Teslimat masrafları İŞVEREN - SATICI'ya aittir. Teslimat; stoğun durumuna göre ihale detaylarında belirtilir.
SERVİS anılan web sitesinden alınan oto yedek parçalarını teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı oto yedek parçaları kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan oto yedek parçaların hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra oto yedek parçaların özenle korunması borcu, SERVİS’e aittir.
İŞVEREN’e ait tedarik.ekspar.com.tr web sitesinden Oto yedek parça tedariki kapsamında İŞVERENSATICI, satış konusu oto yedek parçaların sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu oto yedek parçaları, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
SATICI, ayıp ihbar beyanının kendisine ulaşmasından sonra ayıplı olduğu beyan edilen Oto yedek parçalarını 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle ayıp ihbarı yapıldığı kanaati hasıl olursa SATICI, ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta oto yedek parça tedarik edebilir. SATICI oto yedek parçaların temininin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.
İŞVEREN’e ait tedarik.ekspar.com.tr web sitesinden Oto yedek parça tedariki kapsamında Oto yedek parçaların Cinsi, Miktarı, Markası ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli tedarik.ekspar.com.tr adlı web sitesindeki ihalede yer alan bilgilerde ve ilgili faturada belirtildiği gibidir.
İŞVEREN’e ait tedarik.ekspar.com.tr web sitesinden Oto yedek parça tedariki kapsamında Oto yedek parçaların satış fiyatı yapılan ihale sonucunda ve SERVİS’in sipariş ekranında ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. Ayrıca vadesi dolan ödemelerin vadesinde nakit (banka havale ve EFT) yoluyla yapılması gerekir. Banka havalesi yerine vadesi geldiğinde SERVİS sistem üzerinden kredi kartı ile ödeme yapmak isterse ödeme miktarına kredi kartı güncel komisyon bedeli ilave edilir.
Ekspar, işbu Sözleşme’deki hizmetlerin yetersiz veya hiç yerine getirilmemesi nedeniyle uğrayacağı her türlü zararı karşılamak amacıyla zararları belirtmek suretiyle Tedarikçi’nin Ekspar’dan alacaklarından mahsup etme hakkına sahiptir SERVİS’in, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, SERVİS-ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile SERVİS-ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. SERVİS-ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
SERVİS-ALICI ihale sonucunda kendi seçimi ile oluşturduğu siparişe istinaden İŞVEREN-SATICI tarafından düzenlenmiş fatura içeriğine hiç bir itirazının olmayacağını, bunların dışında bir itirazının olması halinde TTK’ya göre en geç 8 gün içinde itiraz edeceğini, şayet bu sürede de itiraz etmez ise tüm itiraz haklarından vazgeçmiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
SERVİS-ALICI, almış olduğu oto yedek parçalarının bedellerini/fatura bedellerini fatura tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde, İŞVEREN-SATICI’ya veya İŞVEREN - SATICI’nın SERVİS-ALICI’dan olan alacağını veya alacaklarını (faturayı, çeki, senedi ve/veya fatura veya alacağı gösteren her hangi bir belgeyi) 3. kişi veya şirketlere devretmesi ve/veya alacağın temliki yolu ile temlik etmesi ve/veya her hangi bir Factoring şirketine veya Factoring şirketlerine devretmesi halinde şirket alacağını devrettiği veya temlik ettiği yere nakit ve eksiksiz olarak ödeyeceğini kabul ve tahhüt etmiştir.
SERVİS-ALICI’nın, faturalarını zamanında ödememesi veya eksik ödemesi veya bu maddede belirtilen teminatı tam olarak tamamlamaması veya teminat senedini belirtilen miktarda veya belirtilen şekillerde teslim etmemesi hallerinde veya SERVİS-ALICI’nın vermiş olduğu teminat limitini aşan kısımlarda İŞVEREN-SATICI’nın, ALICI’ya ürünlerini teslim etmeme hakkı saklıdır.
İş bu sözleşme çerçevesinde SERVİS-ALICI’nın sözleşmedeki edimlerini, yükümlülüklerini, taahhüt ve kabullerini yerine getirmemesi veya eksik veya zamanında yerine getirememesi, ürün bedellerinin veya fatura bedellerinin eksik veya vadesinde yâda hiç ödememesi durumlarında İŞVEREN-SATICI iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan teminat senedini tahsile ve ciro ve tedavüle yetkilidir. Teminat senedi süresizdir. Sözleşmenin feshi halinde İŞVEREN-SATICI’nın, SERVİS-ALICI’dan hiç bir alacağının olmaması halinde teminat senedi SERVİS’e iade edilecektir. SERVİS, haksız yere; İŞVEREN’in teminat senedini paraya çevirmesini engellerse cari hesap borcu kadar bedeli cezai şart olarak ayrıca ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İŞVEREN’in teminat miktarını aşan zarar ve ziyanları ile alacaklarını talep etmek hakkı ve sözleşmede konu edilen diğer teminatlara ilişkin hakları her zaman mahfuzdur.
SERVİS-ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini SERVİS-ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda SERVİS-ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, SERVİS, borcun gecikmeli ifasından dolayı İŞVEREN-SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
SERVİS aracın onarımı sırasında araçta başkaca yapılması gereken bakım veya onarım işlemlerini ARAÇ SAHİBİ’nin veya SİGORTALI nın istemesi durumunda gerçekleştirebilir. Bunlar için İŞVEREN’den veya SİGORTACI’dan başkaca bir bedel talep edemez.
Bu maddede ve sözleşmenin diğer maddelerinde düzenlenen cezai şartlar, SERVİSİN sözleşmeye aykırılıklarından, borcu yerine getirmemesinden ya da gereği gibi yerine getirmemesinden ya da başkalarına zarar vermesinden ve benzeri sebeplerden dolayı İŞVEREN’in uğradığı zararlara ve her türlü sair müspet ve menfi zararlarına ilişkin İŞVEREN’in haklarından bağımsızdır. Birinin talep/tahsil edilmiş olması, diğerini talep hakkını ortadan kaldırmaz.
Sözleşmeye aykırılık durumunda İŞVEREN varsa kesin teminatı irad kaydetmeye yetkilidir. İŞVEREN ayrıca dilerse sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.
SERVİS onarım için verdiği teklifi aracın onarımının bitiminden 15 gün içinde İŞVEREN’e faturalandıracak, Eksper dosya kapanışına istinaden Sigorta şirketi ödeme yaptıktan sonra ilk cuma günü ödemesini alacaktır. SERVİS, EKSPAR OTOMOTİV BİLİŞİM HİZ. LTD.ŞTİ bünyesinde yapılan bu hizmetin ve ticari faaliyetlerinin tüm isim, telif, proje, tasarım ve buluşun EKSPAR OTOMOTİV BİLİŞİM HİZ. LTD.ŞTİ ‘ne ait olduğunu ve bunun ile ilgili bir kopyalama, benzer faaliyet içinde hareketlerde bulunamaz. SERVİS, sistemin tüm yasal ve koruma haklarının tescil edildiğini peşinen kabul ve beyan eder. SERVİS, SİGORTALI’ dan hiçbir suretle senet, çek v.b teminatlar alamaz. İŞVEREN ile SERVİS olarak çalışmak isteyen firma, işyerine sorumluluk sigortası yaptırmak veya başka bir teminat sağlayarak bunlara ilişkin belgeleri başvuru esnasında İŞVEREN’e ibraz etmek ile yükümlüdür. Onarım sırasında işyerinde oluşabilecek yangın, kaza, yıkım, hırsızlık gibi durumların sonucunda onarım için teslim alınan araçta oluşabilecek zarar ve ziyanlarda aracın İŞVEREN’in belirlediği aracın sağlam güncel piyasa raiç bedeli üzerinden işlem yapılır. SERVİS’in aracın piyasa raiç bedeline itiraz hakkı yoktur. Bunu peşinen kabul eder. Cezai şartların ödenmesi ya da talep edilmesinin İŞVEREN’in ayrıca araca ilişkin bu zararları talep ve tahsil etmesine engel teşkil etmediğini SERVİS kabul ve taahhüt eder. SERVİS onarım için kendisine getirilen aracı, onarım, gözetim ve deneme aşamalarında karşılaşılacak her türlü riske karşı sigorta ettirmekle yükümlüdür. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nu (Değişik: 17.10.1996-4199/35 md.) 104. Maddesi gereği kendilerine bırakılan motorlu araçların tümünü kapsamak üzere esasları Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça tespit edilecek bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaya mecburdur.
SERVİS tüm bu işler çerçevesinde Resmi kurumlarca yayınlanacak kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ çerçevesindeki gerekli şartları uygulamak veya SİGORTA’nın istediği bir yeterlilik belgesini temin etmek zorundadır.
RüşvetinÖnlenmesi SERVİS, rüşveti yasaklayan yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun davranmayı taahhüt etmekte ve yöneticileri, çalışanları, bağlı ortaklıkları, temsilcileri, taşeronları veya onun adına hareket eden üçüncü tarafların da bu tür eylemlerde bulunmalarını yasaklayan politikalar oluşturduğunu ve uyguladığınıkabuletmektedir.

DEĞİŞİKLİK VE DEVAMLILIK

Karşılıklı mutabakatla işbu Sözleşme ’de yapılacak tadiller ancak yazılı olarak ve bir Ek Sözleşme ile yapılabilir. İşbu Sözleşme ve eklerinde Taraflar’ ın yetkili temsilcilerinin imzası ile yazılı olmaksızın yapılacak ekler ve değişiklikler geçerli değildir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ve/veya bir bölümünün gerek Taraflar’ ın anlaşması gerekse de yasal düzenlemeler nedeniyle uygulanamaz hale gelmesi halinde bu durum Sözleşme’nin bütününün etkilenmesi sonucunu doğurmayacak ve sadece o madde ve/veya bölüm Sözleşme ’den çıkarılmış sayılacaktır. Böyle bir halde çıkarılmış sayılan kısımla ilgili olarak Taraflar’ ın aralarında karşılıklı olarak anlaşarak yazıya dökmedikleri ve imzalamadıkları bir değişiklik hüküm ifade etmeyecektir.

MADDE 6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşmenin uygulama geçerlik süresi imza tarihinden başlayacak ve Taraflarca işbu sözleşmenin feshi ile ilgili herhangi bir bildirimde bulunmadığı sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 7. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERMESİ

7.Sözleşmenin Sona Ermesi Taraflardan herhangi biri aşağıdaki durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde aşağıda belirtilen şartlarda sözleşmeyi feshedebilir.
1. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren BİR YIL için geçerlidir. Sözleşmenin bitiminde taraflardan biri aksine bir durum belirtmedikçe sözleşme bir yıl uzatılmış olacaktır. Ancak İŞVEREN işbu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir sebeple ya da sebep göstermeksizin tek taraflı fesih etme veya sözleşme haklarını dondurma ya da SERVİS’i ihaleye almama hakkına sahiptir. İŞVEREN, bu sözleşme hükümlerine uymayan veya İŞVEREN, SİGORTALI, SİGORTA, EKSPER hakkında kamuoyu ve müşterilere olumsuz yönde yanıltıcı ve kötüleyici söylentiler aktaran ve rekabet kuralları ve kanununa aykırı davranan SERVİS’e karşı herhangi bir önel vermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. İŞVEREN, ayrıca her türlü menfi ve müspet zararların ve cezai şartların tazmin ve tahsili için gerekli müracaat haklarına sahiptir. SERVİS mevzuata ve sözleşme şartlarına göre kendisine verilen talimatlara uygun hareket etmek, görevlerini iyiniyet ve dürüstlükle yürütmek ve taraflara doğru bilgi vermekle yükümlüdür. SERVİS, sunduğu hizmetler nedeniyle temin ettiği bilgi ve belgeleri sözleşmede belirtilen amaçlar dışında hiçbir şekilde kullanamaz, üçüncü kişilerle paylaşamaz. SERVİS, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca; İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukların önlenmesi hususunda belirlenen 10 adet ilkeye uygun davranmayı taahhüt eder. İşbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlık için İSTANBUL ADLİYESİ (ÇAĞLAYAN) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme 29 (yirmidokuz) madde 9 sayfadan ibaret olup taraflarca …/…/… Tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.
a. İşbu sözleşme kapsamında bulunan taahhütlerinden birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi ya da eksik getirilmesi durumunda mağdur taraf diğerine durumun düzeltilmesini talep eden taahhütlü mektup veya bir ihtarname gönderecektir. Eğer karşı taraf mektup veya ihtarnamenin alınmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşmeye aykırı davranışını düzeltmezse, diğer taraf 7 (yedi) günlük süre içerir taahhütlü bir mektupla bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilme hakkına sahiptir.
b. Taraflardan birinin iflası, konkordato ilan etmesi veya mahkeme veya başka resmi makamlarca aleyhine iflas, fesih ve tasfiye işlemlerinin başlatılması veya aynı şekilde kayyum ya da mutemet atandığı veya mevcut ya da müstakbel benzer herhangi bir hukuki işleme konu olması halinde sözleşme kapsamında veya sözleşme ile ilgili olarak yapılan işler, ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca kanun dışı hale gelirse veya resmi bir makam tarafından sözleşme kapsamındaki işlerin durdurulması yönünde bir karar ittihaz edilirse, ihtiyari ya da ya da zorunlu olarak tasfiyeye giderse, acze düşmüş olduğu, yükümlülüklerini yerine getiremez hale geldiği geçerli belgeler ile kanıtlanırsa diğer Taraf herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Sözleşme ’yi tek taraflı olarak sona erdirebilir.
c. Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde taraflardan biri taahhütlü bir mektup ile bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir süre beklemeksizin derhal sözleşmeyi feshedebilir.  Taraflardan birinin iflas, konkordato ve tasfiye durumuna düşmesi,  Mücbir sebep hallerinden biri nedeniyle en az 1 (bir) ay süre ile iş bu sözleşmenin ifa edilememesi, d. Yukarıdaki maddeler dışında, EKSPAR bu Sözleşmeyi, Servis ‘in Sözleşmede yazılı tebligat adresine herhangi bir sebep bildirmeksizin sözleşme süresi içinde 10 (on) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle serbestçe ve herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaksızın istediği zaman feshedebilir. Servis işbu Sözleşmeyi, EKSPAR ‘nun Sözleşmede yazılı tebligat adresine herhangi bir sebep bildirmeksizin sözleşme süresi içinde 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle serbestçe ve herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaksızın istediği zaman feshedebilir. e. Tüzel veya Gerçek kişiliğe sahip Servis ‘in, başka bir tüzel veya gerçek kişiliğe % 50 ve üzerindeki hisselerinin devrinin söz konusu olması halinde ve bu devir ile ilgili olarak devir tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde EKSPAR 'ya bilgi verilmemesi, sona ermesi, feshi, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetine devam edemez duruma gelmesi halinde bu sözleşme hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. f. Servis, birleşme, satın alma, nevi değiştirme vb. gibi durumlarda EKSPAR ’ya 1 (bir) ay içinde yazılı bildirim yapmakla yükümlüdür. Sözleşmenin Feshinden Sonra Uygulanacak Hükümler İşbu sözleşmenin feshedildiğinin karşı tarafa bildiriminden sonra uygulanacak karşılıklı hükümler şunlardır. a. Servis, sözleşmenin sona ermesinden sonra, öncelikli olarak Servis hasar onarım işlemleri devam eden araçların sorunsuz bir şekilde onarımının tamamlanmasını takip edecek ve sözleşme feshedilmemiş gibi süreci yönetecektir.
b. Sözleşmenin sona ermesinden itibaren ve münferit noktaların kestiği hasar fatura tarihinden sonraki 12 (on iki) ay içinde talep edilmeyen ödemeler, bu tarihten sonra talep edilemez.

MADDE 8. MEVZUATA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Servis, sözleşme konusu faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Mevzuata, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata, rekabet mevzuatına ve diğer tüm ilgili mevzuata, EKSPAR ‘nun faaliyetlerinde uymakla yükümlü olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği duyurularına, kararlarına uymakla yükümlüdür. Destek hizmeti sağlayıcısı olarak Servis, işbu sözleşmenin 3 üncü maddesinde yer alan sözleşme konusu hizmetleri, bunlara ilişkin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek için hizmet standartlarının, hizmetin gerektirdiği teknik yeterliliğinin ve insan kaynaklarına ilişkin şartların yeterli olduğunu beyan ve taahhüt eder. Servis, söz konusu hususları işbu sözleşme süresince sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdür. Destek hizmeti sağlayıcısı olarak Servis, mevzuata ve işbu sözleşme şartlarına göre kendisine verilen talimatlara uygun hareket etme, görevlerini iyi niyet ve dürüstlükle yürütme ve taraflara doğru bilgi vermekle yükümlüdür.
Servis, Sözleşme konusu hizmetleri, bunlara ilişkin yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek için hizmet standartlarının, hizmetin gerektirdiği teknik yeterliliğinin ve insan kaynaklarına ilişkin şartların yeterli olduğunu beyan ve taahhüt eder. Servis söz konusu hususları işbu Sözleşme süresince sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdür.

MADDE 9. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE GİZLİLİK

Taraflar işbu Sözleşme ’ye ilişkin ticari, mali ve teknik hükümlerin gizlilik içinde muhafaza edilmesi hususunda mutabıktırlar.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir; İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,  Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,  Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,  İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,  İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,  Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,  Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya  Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir. Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla; • EKSPAR OTOMOTİV BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ve EKSPAR OTOMOTİV BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş grup şirketlerine,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@ekspar.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Ancak aşağıda sayılan hallerde, Gizli Bilgi’nin varlığından söz edilemez;
 Taraflarca gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden bilinen bilgiler,
 Taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş Bilgiler,
 Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.
Gizlilik hükümleri Sözleşme’nin varlığından bağımsız bir taahhüt olup, Sözleşme’nin bitiminden sonra da geçerliliği devam edecektir.

MADDE 10. İŞ SÜREKLİLİĞİ VE İŞİN KORUMASI

10.1 Fiziki Güvenlik Şartları
(a) Servis, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetleri için gerekli fiziki güvenlik şartlarını sağlamakla yükümlüdür. Kullanılan güvenlik düzenlemeleri, işlem süreçleri ve mekanizmaları en az yılda 1 (bir) kez olmak üzere Servis ve EKSPAR arasında gözden geçirilecektir.
(b) Servis, EKSPAR verilerinin fiziki ve mantıksal güvenliği için mevcut güvenlik kontrolleri dokümantasyonunun kontrollü bir kopyasını sağlayacaktır.
(c) Servis, EKSPAR verilerini ve kaynaklarını korumak için kullanılacak süreçleri ve mekanizmaları EKSPAR bildirecektir.
(d) Servis, EKSPAR ’a erişim ait verileri destekleyen sistemlerin ve ağların bulunduğu binalar ve odalar izinsiz erişimi engelleyen fiziki güvenlik ile korunacaktır.
(e) EKSPAR ’ya ait kaynaklar Servis tarafından yalnızca sözleşmede hemfikir olunan amaçlar için kullanılabilir.
(f) Servis, EKSPAR ’a ait kaynaklara erişim ve özellikle müşteri bilgilerine erişim, ticaret ve iş koruma sırları konusunda yerel yasal ve düzenleyici talepler ya da veri koruma ve/veya kişisel güvenlik kanunlarına uygun olmasını sağlayacaktır.
(g) Servis ve EKSPAR, hizmetlerine uygulanacak tüm koruyucu güvenlik önlemleri hakkında karşılıklı hemfikir olunması gereklidir.
(h) Servis, bu sözleşme kapsamında görev yapmak üzere işe alınacak personelini işe alım ve güvenlik kontrollerine tabi tutacaktır. Bu kontroller talep edildiği takdirde EKSPAR ’a verilecektir.
10.2 İlişki Müdürü Atanması
Servis, EKSPAR ile tekil irtibat noktası olarak görev yapacak bir ilişki sorumlu atayacaktır.

10.3 İş Sürekliliği Ve Olay Yönetimi

(a) Servis, ciddi bir olayın gerçekleşmesi durumunda, işin normale dönmesi için bir Kurtarma Hedefi Süresi konusunda EKSPAR ile anlaşma sağlayacaktır.
(b) Servis, sözleşilen kurtarma süresi hedefinin karşılanmasını sağlayacak, uygun İş Süreklilik Planları üretilebilmesine yönelik bir süreç çalışması yapacaktır.
(c) İş Süreklilik Planları, Servis tarafından yılda en az 1 (bir) defa gözden geçirilecek ve onaylanacaktır. Yılda en az 1 (bir) defa test edilecek ve test sonuçları EKSPAR ’ya verilecektir.
(d) Gerçek bir olay yaşanırsa, kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra bir Olay / Kaza Kaydı EKSPAR ’a verilmelidir.
(e) Servis personelinin, süreci ve kendi olay yönetim planlarını hangi koşullarda yürürlüğe koyacaklarını anladığından emin olmak için prosedürler bulunmalıdır.
(f) Servis bir Sigortacı İş Süreklilik veya Olay Yönetim planının bir parçasını oluşturduğu durumlarda, onlardan EKSPAR ‘nun kendi yıllık test programına katılmaları istenecektir.
(g) Servis, uygun yedekleme ve planları hazırlayacak ve test edecektir.
(h) Servis, EKSPAR ’a ait bilgi ve belgeleri son işlem tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile saklamak zorundadır.

10.4 Bilgi Güvenliği

Servis, EKSPAR ’a ait bilgilerin yönetim, erişim, koruma, yedekleme ve imhası için teklif edilen metotları oluşturmak, müşteriye ait faaliyetlerin ve verilerin, Servis ’nin hizmet sunabileceği diğer müşterilerden ayrılmasını sağlayacak süreç ve önlemleri almak taşınabilir, uzaktan ve dış erişim dâhil olmak üzere, diğer hizmet veya ağlara yönelik uzak bağlantıların kullanımını güvenliğini sağlamak, her tür olayın kritik hatalara, verilerin açığa çıkmasına veya hizmet kaybına yol açmaması için erişim kontrol işlemlerinin dikkatli geliştirilmesi ve kontrol edilmesini sağlamak, işlem, platform veya aracın ne olduğuna bakılmaksızın; tüm kök, idari veya süper-kullanıcı seviyesi erişimlerinin, kesin ve kontrollü bir minimum gerekli kullanıcı listesiyle yönetilmesini sağlayacak kontrolleri oluşturmak, güvenlik amacıyla EKSPAR ’a her tür hizmet süreçlerini veya kaynaklarını takip etme, gözden geçirme veya denetleme hakkını sağlayacaktır.

10.5 Veri Güvenliği

(a) EKSPAR onay vermediği sürece, EKSPAR verileri hiçbir maksatla açıklanmamalı veya depolanmamalıdır.
(b) EKSPAR ’a ait veriler (‘gizli’ ya da daha üst seviyedekiler) taşınabilir medya cihazlarında saklanmasına izin verilmediği sürece yalnızca anlaşmalı taşeron tesislerinde veya yedek saklama tesislerinde tutulmalı ve depolanmalıdır. Aksine izin verilmediği sürece EKSPAR ’a ait bilgiler,
taşınabilir medyada depolanacaksa, internet üzerinden veya 3. Şahıs ağlarından gönderilecek ise,
onaylanmış bir şifreleme teknolojisi kullanılarak şifrelenmelidir.
(c) Periyodik yedekleme ve kurtarma mekanizmaları aracılığıyla verilerin kullanılabilirliği sürdürülmelidir.
(d) Verilerin imhası (kâğıt atık veya depolama medyası) ve elde tutulması için uygun mekanizmalar kullanılmalıdır.

10.6 Erişim Kontrolü

(a) EKSPAR sistemlerine, uygulamalarına veya EKSPAR ağının bir bölümüne erişim amacıyla EKSPAR tarafından Servis ’ye verilen kullanıcı isimleri veya şifreler başka hiç kimseyle paylaşılmamalı veya hiç kimseye açıklanmamalıdır. Tüm sistemlerde, izin verilmeyen kişilerin erişimini engelleyecek güvenlik önemleri bulunmalıdır. EKSPAR ’a ait verilere erişmesine izin verilen kişilerin bir listesi tutulmalıdır. Kullanılmayan kullanıcı hesaplarının derhal silinmesi EKSPAR ’dan talep edilmelidir. Yeni şifreler kullanıcılara seçilen kullanıcının uygun bir kimlik kontrol kanıtını ile güvenli bir şekilde ulaştırılmalıdır. Şifreler okunabilecek bir şekilde saklanmamalı veya iletilmemelidir. Buna toplu dosyalar, e-posta, oturum açma yazıları, yazılım makroları ve izinsiz kullanıcıların şifreleri bulabileceği diğer lokasyonlar dâhildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
(b) EKSPAR ’a ait verilerin tutulduğu sistemlere ayrıcalıklı erişim (örneğin kök ya da süper-kullanıcı seviyesi erişim) izni verildiği zaman, bu erişim sınırlı bir süre için verilmeli ve tam olarak kaydı yapılmalıdır. Uzaktan yapılacak tüm ayrıcalıklı erişimler yalnızca şifreli bağlantılarla gerçekleştirilmelidir.

10.7 Sistem Ve Network Çevresi

(a) Servis bir değişim kontrol süreci olan altyapı konfigürasyon yönetimi göstermelidir.
(b) Servis kötü niyetli yazılım veya virüs saldırılarını engellemek ve bunlara yanıt vermek için ayrıntılı ve kapsamlı bir yaklaşım ve süreç göstermelidir.
(c) Güvenlikle ilgili tüm uygulama sistemleri ve üretim yazılım yamaları güncel tutulmalı ve düzgün uygulanmalıdır.
(d) Üretim sistemleri, geliştirme altyapısına bağımlı olmamalıdır.
(e) Geliştirme personelinin üretim sistemlerine ayrıcalıklı erişimi olmamalıdır.
(f) Üretim verilerinin geliştirme testleri için kullanılması yasaktır. Test için kullanılacak verilerin hassasiyeti kaldırılmalı ve yayınlanmadan önce veri sahibi tarafından onaylanmalıdır.
(g) Yeni uygulama sistemlerinin veya sistem yazılımlarının geliştirilmesi üretim çevresinden ayrı tutulmalıdır.
(h) Güvenlik olayları ile nasıl başa çıkılacağı, sistem geliştirenler için acil destek erişiminin nasıl yönetileceği ve şifrelerini unutan kullanıcıların ne yapması gerektiğine ilişkin uygun belgelendirme ve eğitim verilmeden sistemler üretime girmemelidir.
(i) Kritik iş operasyonlarının sürdürülebilmesi için sınırlı bir süreliğine kontrol prosedürlerinin değiştirilmesi gerektiği durumlar gibi istisnai durumlarda kullanılmak üzere tam geçersiz kılma araçları mevcut olmalıdır.
(j) Kurulu yazılım değişikliği kontrol sistemlerinin bazı öğelerinin atlanması için acil değişiklikler yapılması gerekebilir. Bu tür faaliyetler kontrol edilmeli, kayıtları tutulmalı ve en aza indirgenmelidir.

10.8 Güvenlik Kayıtları Ve Takip

(a) Sistem veya uygulamalara erişim denemelerinin (oturum açılması, oturum kapatılması ve başarısız denemeler, artı EKSPAR iş ihtiyaçlarına bağlı ilave birtakım ayrıntılar vb.) kayıtları tutulmalıdır.
(b) Kayıtlar güvenli şekilde gönderilmeli ve toplanmalı, korunmalı ve uygun şekilde arşivlenmelidir. Tüm kayıt bilgileri yetkisiz personelin kolayca inceleyemeyeceği veya değiştiremeyeceği bir formatta tutulmalıdır. Kayıtlarda oluşan bir kesilme ya da çökme derhal bir uyarı vermeli ve bu olayın kendisi bağımsız ayrı kayıtlara işlenmelidir.
(c) Kayıtlar herhangi bir yerel düzenleyici veya yasal amaçla daha uzun bir süre saklanmaları gerekmediği sürece en az 12 (on iki) ay saklanmalıdır. Bu dönem süresince kayıtların değiştirilmelerini engellemek ve yalnızca yetkili personel tarafından okunduklarından emin olmak için güvenlik altına alınmalıdır.
(d) Güvenlik politikalarına ve uygulamalarına uyumun yanı sıra ihlallerin, anormalliklerin ve yetkisiz erişimlerin kayıt edilmesi için aktif takip ve analizler tasarlanmalıdır. (e) Ağ trafiği; anormal bağlantı kombinasyonları ve kasıtlı sızma veya saldırılar gibi olağandışı faaliyetlere karşı takip edilmelidir.

10.9 Güvenlik Olayları Yönetimi

Servis, güvenlik problemlerini raporlamak için kurulu bir prosedür izlemelidir. EKSPAR ’a ait bilgilerin ya da yedeklenmiş verilerin işlenmesini, gizliliğini, kullanılabilirliğini veya bütünlüğünü herhangi bir şekilde etkileyebilecek tüm olaylar derhal EKSPAR ’a bildirilmelidir. Servis ayrıca, EKSPAR ’a ait verilere potansiyel erişim sağlayan, sistemlere veya ağlara yapılan tüm kötü niyetli erişim denemelerini EKSPAR ’a bildirmelidir. Servis, sözleşme konusu işlerle ilgili yapacağı her türlü reklama başlamadan önce bunların şekil ve içeriği hakkında EKSPAR ’a bilgi vermek ve EKSPAR ’dan yazılı izin almak zorundadır.
10.10 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Servis, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca şüpheli gördüğü işlemleri EKSPAR ’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu sözleşmede hüküm bulunmaması halinde, Servis ve EKSPAR ilişkilerinde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 11. DENETLEME HAKKI

İşbu Sözleşme ile belirlenen hizmet ediminin yerine getirilmesi sırasında ve sonrasında, hizmeti satın alan EKSPAR, hizmetin konusunu teşkil eden iş ve işlemleri, Sözleşmede belirlenen hizmet konusu ve bu hizmet konusunun yerine getirilmesi ile ilgili işlem ve belgelerle sınırlı olmak kaydıyla zaman sınırlaması ile bağlı olmaksızın direkt veya dolaylı olarak düzenli kontrol etme, izleme ve denetleme hakkına sahiptir. EKSPAR denetleme hakkını, İç Denetim Departmanı ve/veya üçüncü şahıs bir firma vasıtasıyla kullanacaktır. EKSPAR İç Denetim Departmanı ve/veya görevlendireceği üçüncü şahıs bir firma Servis’in İç Denetim Departmanı personeli ile doğrudan iletişim kurma, varsa konuya ilgili yapılan inceleme ile ilgili denetim çalışma kâğıtlarını ve raporlarını inceleme hakkına sahiptir. Servis, EKSPAR ’ın denetim ve izleme hakkını kullanmasını sağlayacak her türlü belge, bilgiye EKSPAR ’a erişimini derhal sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
Servis, yürütülen denetim çalışması kapsamında EKSPAR ile ilgili olarak öğrenmiş olabileceği bilgi ya da belgelerin gizliliğini korumayı taahhüt eder. Bu denetleme sonucunda usulsüzlük veya ihlalin tespit edilmesi halinde, EKSPAR, tüm yasal talep hakları saklı olmakla beraber Servis ‘e bu durumun düzeltilmesi ve aykırılığın giderilmesi için “15 gün süre” verir. EKSPAR, bu süre zarfında aykırılığın Servis tarafından giderilmemesi halinde, her türlü zarar ve ziyan talep hakkı saklı kalmak kaydıyla, Sözleşmeyi derhal feshedebilir. Servis, EKSPAR ’a ait bilgi ve belgeleri son işlem tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile saklamak zorundadır.

MADDE 12. YETKİLİ MAHKEME VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme ’den doğan anlaşmazlıklar karşılıklı anlayış, iyi niyet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde çözümlenmeye çalışılacaktır. İyi niyetle halledilemeyen anlaşmazlıklarda İSTANBUL ADLİYESİ (ÇAĞLAYAN) ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır Taraflar, işbu Sözleşme ’den doğacak herhangi bir ihtilafta, EKSPAR ‘ın defter, evrak ve bilgisayar kayıtları ile aralarında e-posta ile yapılacak yazışmaların kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, alacaklılık ve borçluluk durumunun tespitinde EKSPAR ’IN defterlerinden başka bir delilin kabul olunmayacağını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 13. YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Taraflar, Taraflar ve/veya Tarafların iştiraklerinin herhangi bir yürürlükteki yolsuzlukla mücadele veya rüşvetle mücadele kanunları veya yönetmelikleri ihlal etmesine neden olabilecek işbu Sözleşmenin müzakeresi, tanzim edilmesi veya yerine getirilmesiyle ilgili olarak herhangi bir şeyi yapmayacak, onaylamayacak veya izin vermeyecektir. Bu yükümlülük, özellikle, devlet yetkililerine, devlet kurumu temsilcilerine veya ortaklarına, ailelerine veya yakın arkadaşlarına teşvik ödemeleri dâhil kanunlara aykırı ödemeler için geçerlidir.
Taraflar, herhangi bir çalışan, temsilci veya diğer Taraf adına hareket eden bir 3. kişiye işbu Sözleşmenin müzakeresi, tanzimi veya ifasıyla ilgili olarak ekonomik yahut diğer bir şekilde menfaat sağlamayacaklarını, menfaat sağlamayı teklif dahi etmeyeceklerini ve bu 3. kişilerden gelebilecek herhangi bir ekonomik yahut diğer menfaati, vermemeyi etmeyeceklerini taahhüt eder parasal veya başka bir uygunsuz hediye veya menfaati teklif etmemeyi, vermemeyi veya vermemeyi kabul etmeyi veya böyle kişilerden böyle uygunsuz hediye veya menfaati kabul etmeyeceklerini kabul ve beyan ederler. Taraflardan biri, işbu Sözleşmenin müzakeresi, tanzimi veya ifasıyla ilgili olarak herhangi bir yolsuzluğu öğrenmesi veya yolsuzluk şüphesine sahip olması halinde bu durumu derhal diğer Tarafa bildirecektir. Diğer taraf yolsuzluk hususunda oluşan makul şüphenin giderilmesi için üzerine düşen her türlü teknik ve idari tedbirleri gecikmeksizin alacaktır.

MADDE 14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerle ilgili olarak, EKSPAR ’ın şirketine, müşterilerine ya da çalışanlarına ait kişisel verileri paylaşması durumunda, Servis, işbu kişisel verileri;
(a) KVKK ve ikincil mevzuat kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve sadece Sözleşme kapsamında yer alan hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde ve sözleşmenin ifası ile doğru orantılı bir şekilde işleyeceğini;
(b) İşlenen bu verileri gizli tutacağını;
(c) Söz konusu verileri işbu sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleştirilmesi gerekli faaliyetler dışında hiçbir surette anket oluşturmak amacıyla raporlama, veri tabanı ve istatistik oluşturma, pazarlama ve sair faaliyetler sırasında kullanmayacağını ve bu amaçlar doğrultusunda saklamayacağını;
(d) EKSPAR ’ın açık rızası olmaksızın hiçbir surette 3. gerçek veya tüzel kişilere ya da yurtdışındaki kişi ve kuruluşlara aktarmayacağını;
(e) Sözleşme kapsamında belirlenen amaçlar dışında kullanmayacağını;
(f) EKSPAR ’ın bilgisi ve rızası dâhilinde olmayan herhangi bir işleme tabi tutmayacağını; (g) Söz konusu kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesini engellenme hususunda gerekli tüm dikkat ve özeni göstereceğini,
(h) İşbu Sözleşme’nin sona ermesi ya da hizmet verilmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde derhal yok edeceğini, anonim hale getirmek suretiyle dahi olsa bu verileri işlemeye, saklamaya ve kullanmaya devam etmeyeceğini;
(i) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ve Servis ’den talep edilmesi halinde, durumu derhal EKSPAR ’a bildireceğini,
(j) Sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerin herhangi bir surette KVKK madde 6/1 hükmünde tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi halinde EKSPAR ’ın açık rızası olmaksızın işlem tesis etmeyeceğini;
(k) Bu madde kapsamında yer alan şartlar ve yükümlülüklerle ilgili bir tereddüt yaşanması halinde EKSPAR OTOMOTİV BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ve EKSPAR OTOMOTİV BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş grup şirketlerine ile iletişime geçerek, gerekli yöntem ve çözümü belirleyeceği hususunda dikkat ve özen göstereceğini,
(l) İşbu Sözleşme ’de yer alan hükümlere uygun davranacağını ve bu hususta gerekli dikkat ve özeni göstereceğini;
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Servis, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kullanılmasını, aktarılmasını ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, verilerin işbu sözleşmede öngörülen hükümler doğrultusunda muhafazasını sağlamak ve gerektiği takdirde EKSPAR ’ın talebi üzerine verileri yok etmek amacıyla kendi verileri için aldığı tedbirlerden az olmamak kaydıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Servis, çalış
anlarının kişisel verilere erişim ve işleme yetkilerini KVKK ve ikincil mevzuatta belirlenen usullere uygun olarak sadece hizmetin yerine getirilmesi için bilinmesi gerektiği kadar açıklayacağını, çalışanının erişilen bilgiler ve erişim için kullandığı yöntemleri, dokümanları ve şifreleri hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; çalışanını KVKK ve ikincil mevzuatlar gereğince belirlenen yükümlülükler konusunda gerektiğinde eğitim de vererek eksiksiz bir şekilde bilgilendireceğini kabul ve beyan eder. Servis, işbu Sözleşme ’de yer alan düzenlemelere ya da KVKK ve ikincil mevzuatlara aykırı davranması halinde idari para cezaları da dâhil olmak üzere EKSPAR ’ın uğrayabileceği her türlü zararı EKSPAR ’ın ilk talebi üzerine derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Servis, EKSPAR tarafından işbu Sözleşme kapsamındaki verilere ilişkin iletilecek her türlü bilgi ve belge talebini, EKSPAR ’ın talebinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ek maliyet gerektirmediği takdirde ücretsiz olarak karşılamayı; EKSPAR ya da EKSPAR ’nun belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilere ilişkin işbu maddede açıklanan hususlara uygun olarak işlem yapıldığının tespiti için EKSPAR ’ın talebi halinde denetim yapılmasına izin vermeyi kabul ve taahhüt eder. Servis, işbu Sözleşme kapsamında bahsi geçen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesini engellenme hususunda gerekli tüm özeni göstermeyi ancak yine de bu verilere erişilmesi halinde, bu durumu derhal EKSPAR ’a ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirmeyi kabul ve beyan eder.

MADDE 15. SORUMLULUK

Taraflardan her biri; tarafların çalışanları, temsilcileri, danışmanları, taşeronları veya tarafların sorumlu oldukları diğer tüm kişilerin bu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan kusursuz sorumlu olacağını, diğer tarafın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 16. DESTEK HİZMETLERİN YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜK İşbu Sözleşme kapsamında Servis, 28.08.2015 tarih ve 29459 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümlerine tabi olarak Destek Hizmeti Sağlayıcısı ve yine yönetmeliğin “Destek Hizmeti Sağlayıcılarında Aranan Şartlar” başlıklı madde 6 hükmüne aykırı bir durumunun olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu bağlamda; Servis hizmet standartlarına, teknik yeterliliğine ve insan kaynaklarına ilişkin şartları Sözleşme ifa sürecinde yerine getirecektir. Servis mevzuata ve Sözleşme şartlarına göre kendisine verilen talimatlara uygun hareket edecek, görevlerini iyi niyet ve dürüstlükle yürütüp, taraflara doğru bilgi verecektir. Servis sunduğu hizmetler nedeniyle temin ettiği bilgi ve belgeleri Sözleşme ’de belirtilen amaçlar ve işin ifası gereği paylaşılması gerekenler dışında hiçbir şekilde kullanamayıp 3. şahıslarla paylaşmayacaktır. Servis yukarıdaki beyan ve yükümlülüklerine aykırı davrandığının yasal merciler tarafından tespiti halinde husule gelen zarar ve ziyandan Ekspar ‘a karşı sorumlu olacaktır.
a. Servis, iş bu Sözleşme konusu hizmetlere ait yükümlülüklerini anlaşmalı hizmet birimleri vasıtasıyla sağlamakta olup, bu hizmetlerin sağlanması ile ilgili sorumluluk anlaşmalı hizmet birimleri ile birlikte müteselsilen Servis ‘e de ait olacaktır.
b. Servis, iş sürekliliği ve acil eylem planlarını EKSPAR ile paylaşacak olup belirli aralıkla test edecektir. Ayrıca hizmetin temin edilmemesi /verilememesi veya önemli bir değişiklik olması durumunda EKSPAR ’ya derhal bildirimde bulunacaktır.
c. Servis, mevzuata ve Sözleşme şartlarına göre kendisine verilen talimatlara uygun hareket etmek, görevini iyi niyet ve dürüstlükle yürütmek ve taraflara doğru bilgi vermekle yükümlüdür. d. Servis, iş bu Sözleşme konusu hizmetlere ait yükümlülüklerini bunlara ilişkin yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek için gerekli teknik yeterlilik ve eğitimli insan kaynağını Sözleşme süresince sağlamakla yükümlüdür.
e. Servis, iş bu Sözleşme konusu hizmetlerini faaliyet alanı ile ilgili mevcut kanun ve mevzuatlarda öngörülen gerekliliklere uygun biçimde sağlamak ve Sözleşme süresi içinde faaliyet alanı ile ilgili yeni oluşabilecek yasal gerekleri karşılamak için gerekli önlemleri alacaktır.

MADDE 17. DİĞER HÜKÜMLER

(1) EKSPAR ’ın işbu sözleşmedeki hizmetlerin yetersiz veya hiç yerine getirilmemesi nedeniyle uğrayacağı her türlü zararı karşılamak amacıyla zararları belirtmek suretiyle Servis ’nin alacaklarından mahsup yapma hakkına sahiptir.
(2) Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Servis ve EKSPAR ilişkilerinde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. Servis, ilgili hizmeti bu sözleşmedeki biçimde tasarlanmış olarak ifa edecek ve bu sözleşmenin şartlarıyla kesinlikle uyum içerisinde ve mevzuata uygun olarak hizmetini sunacaktır.
(3) İşbu sözleşme ancak yazılı olarak ve tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir. Tarafların işbu sözleşmeden doğan haklarının birini veya bir kısmını kullanmaması veya geç kullanması bu hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez ve daha sonra bu hakkın tekrar kullanılmasını engellemez. (4) İşbu sözleşmede yer alan madde başlıkları referans kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup, sözleşmenin yorumlanmasını veya uygulanmasını etkilemeyecektir. (5) Bu sözleşmenin konusu işin uygulamasında ortaya çıkacak problemlerde taraflar karşılıklı mutabakatla sözleşmeye ek revize maddeleri eklemekte mutabık kalmışlardır.

MADDE 18. MÜCBİR SEBEP

Taraflardan birinin, diğer tarafa karşı kendi kontrolünde olmayan, doğal afetler kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi ve genel seferberlik ilanı gibi sebeplerden (birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya tarafların bu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, bu sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir. Mücbir sebep iddiasında bulunan Tarafın, bu hükümden yararlanabilmesi için, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 3 (üç) iş günü içinde diğer Tarafa yazılı bildirimde bulunması ve mücbir sebebi yetkili merciler tarafından belgelendirmesi zorunludur. Mücbir Sebep ’e maruz kalan taraf derhal diğer tarafa bu durumu, etkilerini ve ifada tahmini gecikme süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep ‘in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep halinin ve/veya Mücbir Sebep ‘in olumsuz etkilerinin 1 (bir) ayı geçmesi halinde diğer Taraf sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.

MADDE 19. CEZAİ ŞARTLAR

Servis, işbu Sözleşmeden kaynaklanan borç ve taahhütlerini ihlal etmesi halinde, bu durumun ispatlanmış olması kayıt ve şartıyla her bir ihlal için EKSPAR nezdinde sebep olduğu maddi zararın 5 (beş) katına kadar olan tutarı cezai şart olarak ödemeyi, EKSPAR’ın talep etmesi halinde söz konusu cezai şart bedelini Servis ’in alacaklarından mashup etme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 20. TEBLİGAT

Bu Sözleşme ile ilgili tüm bildirimler Taraflar ’ın Sözleşme’nin 1. maddesinde yer alan adreslerine yapılır. Bu adreslere yapılan tebligatın yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddia edilemez ve tebellüğ edilmese dahi geçerli tebligatın hukuki sonuçlarını doğurur.
Taraflar bu Sözleşme ’de belirttikleri tebligat adreslerindeki değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Adres değişiklikleri usulüne uygun olarak karşı tarafa bildirilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğler ilgili tarafa yapılmış sayılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 18/III. maddesinde tanımlanan bildirim ve yazışmalar (temerrüt ihbarı ve fesih ihbarı) ancak bu maddede belirtilen şekillerde yapılması halinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.

MADDE 21. DEVİR VE TEMLİK

Servis, EKSPAR ’a yazılı izni olmadan bu sözleşme uyarınca ortaya çıkan hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını herhangi bir üçüncü şahsa devredemeyeceğini, aktaramayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Servis’in devir ve temlik yasağına uymaması halinde işbu sözleşme ihlal edilmiş sayılacaktır.

MADDE 22. ADEM-İ İFA

İşbu Sözleşme ancak yazılı olarak ve tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir. Taraflardan herhangi birinin, bu Sözleşme’den doğan hak ve yetkilerinden birini veya bir kısmını kullanmaması veya geç kullanması hak ve yetkilerinden feragat ettiği anlamına gelmez. Herhangi bir hakkın kullanılmaması bu hak ve yetkilerin devamlı olarak ileride de kullanılmayacağı anlamına gelmez. MADDE 23. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİĞİ Sözleşme’nin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi, batıl sayılması, değiştirilmesi, Sözleşme’nin iptal edilmesi şeklinde yorumlanmaz. Sözleşme’nin herhangi bir maddesi yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenden dolayı geçersiz kabul edilirse, diğer hükümler bu geçersizlikten etkilenmeyecektir. Geçersizliğin bu Sözleşme uyarınca Tarafların sahip olduğu temel haklara zarar verdiği haller bundan müstesnadır.

MADDE 24. SÖZLEŞMENİN TADİLİ VE YORUMU

Bu Sözleşme ’deki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek protokol (sözleşmeler) ile değiştirilebilir. Bunun dışında hiçbir yazılı veya sözlü beyan Sözleşme’nin tadili anlamına gelmez. Taraflar, işbu Sözleşme’nin imza tarihi itibarıyla Taraflar arasında yapılan yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, her türlü ticari yazışma, sözleşme, protokol, beyan ve taahhütlerin hükümsüz hale geleceği hususunda mutabık kalmıştır. Bu Sözleşme ve ekleri Tarafları bağlayan tek yazılı sözleşme niteliği kazanır. Taraflar arasında bir fikri yahut sınai hakka ilişkin ihtilaf çıktığında, bu ihtilafa ilişkin olarak 5846 Sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kavramları esas alınır. MADDE 25. BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ SERVİS OPERASYON MERKEZİ tarafından yönetilen, anlaşmalı şirket araçlarının ( MÜŞTERİ ) “ onarım işçilik ” ve yedek parça taleplerinin 1 yıl garantili olacak şekilde karşılanmasıdır. Sözleşme ekleri ile bir bütündür: ( EK - İŞÇİLİK FİYAT LİSTESİ )

1. HÜKÜMLER

1.1. BAKIM VE ONARIM BEDELİNİN HESAPLANMASI
1.1.1. SERVİS OPERASYON MERKEZİ, MÜŞTERİ tarafından yapılan bakım / onarım talebi kendisine ulaştığında, uygun yedek parça ve işçilik tutarlarını hesaplayacak ve MÜŞTERİ’ nin onayı için teklif hazırlayacaktır. MÜŞTERİ’ den ilgili iş emri onayı SERVİS OPERASYON MERKEZİ tarafından alınacaktır.
1.2. MÜŞTERİ ARACININ SERVİS NOKTASINA YÖNLENDİRİLMESİ
1.2.1. SERVİS NOKTASI, MÜŞTERİ’ nin onayladığı iş emrinde ( teklifte) belirlenen yedek parçalara ve yine iş emrinde belirlenen işçilik satış fiyatlarına göre işi ( bakım / onarım işini ) yapmayı kabul ederse; SERVİS OPERASYON MERKEZİ, onaylanan iş emri ve fatura tutarı ile birlikte MÜŞTERİ’ yi SERVİS NOKTASI’ na yönlendirilecektir.
1.3. MÜŞTERİ ARACININ SERVİS NOKTASI TARAFINDAN TESLİM ALINMASI
1.3.1. SERVİS NOKTASI, en erken 24 saat önce oluşturulan randevuya uygun olarak MÜŞTERİ’ nin aracının teslim alınması sırasında, araç bilgilerinin ve MÜŞTERİ imzasının da yer aldığı iş emri açılışını gerçekleştirecektir. SERVİS NOKTASI, acil durumlarda randevu almadan gelen MÜŞTERİ araçlarına her türlü işlem önceliği tanıyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
1.3.2. SERVİS NOKTASI, araca takılı aksesuarlar ve cihazları, şahsi eşyalar ve yakıt miktarını aracın servise bırakılması aşamasında MÜŞTERİ’ nin de imzasını taşıyan bir belge ( iş emri, araç kabul vb. ) ile tespit edecektir.
1.3.3. Araç kabul prosedürüne uygun olarak teslim edilen araçlarla ilgili güvenlik tedbirlerini almak sadece SERVİS NOKTASI’ nın sorumluluğundadır. Aracın kabulü esnasında tespit edilmiş arıza ve kusurlar dışında ( kabul esnasında görülemeyecek kusurlar hariç ) bakım ve onarım süresince servis personelinin sebep olduğu ya da onarım şartları dolayısıyla oluşabilecek hasarlardan da sadece SERVİS NOKTASI sorumludur. Araçlar SERVİS NOKTASI personeli tarafından test sürüşü için kullanılırken sigortalı olacak, her türlü kaza vb. durumda onarım sadece SERVİS NOKTASI tarafından karşılanacaktır.
1.4. BAKIM VE ONARIM İŞİNİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1.4.1. SERVİS NOKTASI, MÜŞTERİ ve SERVİS OPERASYON MERKEZİ’ nin belirlemiş olduğu zamanda aracın onarımına başlayacak, yine mutabık kalınan sürede onarımı tamamlayacaktır. SERVİS NOKTASI, ilave işçilik yapılmasını gerektirecek bir hususun ortaya çıkması durumunda SERVİS OPERASYON MERKEZİ’ ni ivedi olarak bilgilendirecektir.

1.5. BAKIM VE ONARIM İŞİNİN ESASLARI

1.5.1. SERVİS NOKTASI, aracın bakımı, onarımı ya da tamirini araç kabul veya iş emrini esas alarak gerçekleştirecektir. Araç kabul veya iş emrinde yer almayan, ancak SERVİS NOKTASI’ nın aracın bakımı, onarımı ya da tamiri için güvenlik vb. sebeplerle yapılması zaruri işlemler için OPERSAYON MERKEZİ’ nden onay alması gerekmektedir. SERVİS NOKTASI tarafından belirtilen ilave ve / veya zaruri işlemlerin MÜŞTERİ tarafından reddedilmesi durumunda SERVİS NOKTASI sorumlu tutulmayacaktır. SERVİS NOKTASI güvenlik ve / veya zaruri işlemler için bildirimde bulunmaması nedeniyle oluşabilecek zararların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder ve oluşabilecek doğrudan ve / veya dolaylı, maddi ve / veya manevi her türlü zararın kendisi tarafından karşılanacağını taahhüt eder.

1.5.2. SERVİS NOKTASI, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetin ifasında, gerekli olan parça değişimleri ve her türlü onarım hizmetinde, tamirat ve bakım sürecinde yapılan işçilik vb. hususlarda güncel Garanti Belgesi Yönetmeliğine, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve bu mevzuatlardaki sürelere uymayı kabul ve taahhüt etmektedir.

1.5.3. SERVİS NOKTASI, işbu Sözleşme konusu hizmetin ifası sırasında uygun eğitim ve tecrübeye sahip personel istihdam edecek olup personelinin; ücret, izin, prim ve sair tüm yasal haklarının zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesinden; personelinin her türlü uğrayabileceği kaza, meslek hastalığı, can kaybı da dâhil olmak üzere ve sair herhangi bir sebepten yöneltilebilecek her türlü maddi ve manevi tazminat talebinden ve zarardan, işçilik alacaklarından tek başına sorumludur.

1.5.4. SERVİS NOKTASI, Sözleşme konusu hizmetin ifa ve ikmali ile ilgili olarak İş Kanunu ve ilgili yasal diğer mevzuat gereğince işverenin sorumlu kılındığı her türlü iş sağlığı ve güvenliği ile emniyet tedbirlerini tam, eksiksiz ve zamanında almak, uygulamak, uygulattırmak, personelini bu konuda eğitmek ve denetlemekle yükümlüdür.

2. GARANTİ 2.1. SERVİS NOKTASI tarafından yapılacak işçilikler 1 yıl boyunca garantili olacaktır. Hatalı işçilik ile ilgili ödenen veya tahakkuk etmiş bedeller, işçilikten kaynaklanan bir hatanın veya arızanın düzeltilmesi ile ilgili işçilik bedelinden mahsup edilecektir.

3. FATURALAMA, ÖDEME PLANI VE TAHSİLAT

3.1. SERVİS NOKTASI, işi tamamladıktan sonra SERVİS OPERASYON MERKEZİ’nin önceden gönderdiği yedek parça ve işçilik bedelleri üzerinden, OPERASYON MERKEZİ’ne fatura edecektir. SERVİS OPERASYON MERKEZİ adına düzenlenen tüm faturalar 60 gün sonra SERVİS NOKTASI’na ait IBAN ……………………………………………………………‘no lu hesabına banka havalesi/eft ile ödenecektir.

3.2. Önceden belirlenmiş fiyatlarından farklı tutarlarda fatura düzenlenmesi halinde SERVİS OPERASYON MERKEZİ faturayı işleme almayacak olup SERVİS NOKTASI, faturanın iadesinden kaynaklı yapılacak her türlü avukatlık, noterlik vb. masraflardan sorumludur. Not : İşçilik veya yedek parça satış listelerinde OPERASYON MERKEZİ tarafından gerekli görüldüğü hallerde değişiklik yapılabilir ve SERVİS NOKTASINA bildirilir. Bakım Onarım Hizmetleri

SERVİS OPERASYON MERKEZİ tarafından yönetilen, anlaşmalı şirket araçlarının ( MÜŞTERİ ) “ onarım işçilik ” ve yedek parça taleplerinin 1 yıl garantili olacak şekilde karşılanmasıdır. Sözleşme ekleri ile bir bütündür: ( EK - İŞÇİLİK FİYAT LİSTESİ )

4. HÜKÜMLER

4.1. BAKIM VE ONARIM BEDELİNİN HESAPLANMASI

4.1.1. SERVİS OPERASYON MERKEZİ, MÜŞTERİ tarafından yapılan bakım / onarım talebi kendisine ulaştığında, uygun yedek parça ve işçilik tutarlarını hesaplayacak ve MÜŞTERİ’ nin onayı için teklif hazırlayacaktır. MÜŞTERİ’ den ilgili iş emri onayı SERVİS OPERASYON MERKEZİ tarafından alınacaktır. 4.2. MÜŞTERİ ARACININ SERVİS NOKTASINA YÖNLENDİRİLMESİ

4.2.1. SERVİS NOKTASI, MÜŞTERİ’ nin onayladığı iş emrinde ( teklifte) belirlenen yedek parçalara ve yine iş emrinde belirlenen işçilik satış fiyatlarına göre işi ( bakım / onarım işini ) yapmayı kabul ederse; SERVİS OPERASYON MERKEZİ, onaylanan iş emri ve fatura tutarı ile birlikte MÜŞTERİ’ yi SERVİS NOKTASI’ na yönlendirilecektir.

4.3. MÜŞTERİ ARACININ SERVİS NOKTASI TARAFINDAN TESLİM ALINMASI

4.3.1. SERVİS NOKTASI, en erken 24 saat önce oluşturulan randevuya uygun olarak MÜŞTERİ’ nin aracının teslim alınması sırasında, araç bilgilerinin ve MÜŞTERİ imzasının da yer aldığı iş emri açılışını gerçekleştirecektir. SERVİS NOKTASI, acil durumlarda randevu almadan gelen MÜŞTERİ araçlarına her türlü işlem önceliği tanıyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.3.2. SERVİS NOKTASI, araca takılı aksesuarlar ve cihazları, şahsi eşyalar ve yakıt miktarını aracın servise bırakılması aşamasında MÜŞTERİ’ nin de imzasını taşıyan bir belge ( iş emri, araç kabul vb. ) ile tespit edecektir.
4.3.3. Araç kabul prosedürüne uygun olarak teslim edilen araçlarla ilgili güvenlik tedbirlerini almak sadece SERVİS NOKTASI’ nın sorumluluğundadır. Aracın kabulü esnasında tespit edilmiş arıza ve kusurlar dışında ( kabul esnasında görülemeyecek kusurlar hariç ) bakım ve onarım süresince servis personelinin sebep olduğu ya da onarım şartları dolayısıyla oluşabilecek hasarlardan da sadece SERVİS NOKTASI sorumludur. Araçlar SERVİS NOKTASI personeli tarafından test sürüşü için kullanılırken sigortalı olacak, her türlü kaza vb. durumda onarım sadece SERVİS NOKTASI tarafından karşılanacaktır.

4.4. BAKIM VE ONARIM İŞİNİN TAMAMLANMA SÜRESİ

4.4.1. SERVİS NOKTASI, MÜŞTERİ ve SERVİS OPERASYON MERKEZİ’ nin belirlemiş olduğu zamanda aracın onarımına başlayacak, yine mutabık kalınan sürede onarımı tamamlayacaktır. SERVİS NOKTASI, ilave işçilik yapılmasını gerektirecek bir hususun ortaya çıkması durumunda SERVİS OPERASYON MERKEZİ’ ni ivedi olarak bilgilendirecektir.

4.5. BAKIM VE ONARIM İŞİNİN ESASLARI

4.5.1. SERVİS NOKTASI, aracın bakımı, onarımı ya da tamirini araç kabul veya iş emrini esas alarak gerçekleştirecektir. Araç kabul veya iş emrinde yer almayan, ancak SERVİS NOKTASI’ nın aracın bakımı, onarımı ya da tamiri için güvenlik vb. sebeplerle yapılması zaruri işlemler için OPERSAYON MERKEZİ’ nden onay alması gerekmektedir. SERVİS NOKTASI tarafından belirtilen ilave ve / veya zaruri işlemlerin MÜŞTERİ tarafından reddedilmesi durumunda SERVİS NOKTASI sorumlu tutulmayacaktır. SERVİS NOKTASI güvenlik ve / veya zaruri işlemler için bildirimde bulunmaması nedeniyle oluşabilecek zararların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder ve oluşabilecek doğrudan ve / veya dolaylı, maddi ve / veya manevi her türlü zararın kendisi tarafından karşılanacağını taahhüt eder.

4.5.2. SERVİS NOKTASI, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetin ifasında, gerekli olan parça değişimleri ve her türlü onarım hizmetinde, tamirat ve bakım sürecinde yapılan işçilik vb. hususlarda güncel Garanti Belgesi Yönetmeliğine, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve bu mevzuatlardaki sürelere uymayı kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5.3. SERVİS NOKTASI, işbu Sözleşme konusu hizmetin ifası sırasında uygun eğitim ve tecrübeye sahip personel istihdam edecek olup personelinin; ücret, izin, prim ve sair tüm yasal haklarının zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesinden; personelinin her türlü uğrayabileceği kaza, meslek hastalığı, can kaybı da dâhil olmak üzere ve sair herhangi bir sebepten yöneltilebilecek her türlü maddi ve manevi tazminat talebinden ve zarardan, işçilik alacaklarından tek başına sorumludur.4.5.4. SERVİS NOKTASI, Sözleşme konusu hizmetin ifa ve ikmali ile ilgili olarak İş Kanunu ve ilgili yasal diğer mevzuat gereğince işverenin sorumlu kılındığı her türlü iş sağlığı ve güvenliği ile emniyet tedbirlerini tam, eksiksiz ve zamanında almak, uygulamak, uygulattırmak, personelini bu konuda eğitmek ve denetlemekle yükümlüdür.

5. GARANTİ

5.1. SERVİS NOKTASI tarafından yapılacak işçilikler 1 yıl boyunca garantili olacaktır. Hatalı işçilik ile ilgili ödenen veya tahakkuk etmiş bedeller, işçilikten kaynaklanan bir hatanın veya arızanın düzeltilmesi ile ilgili işçilik bedelinden mahsup edilecektir.

6. FATURALAMA, ÖDEME PLANI VE TAHSİLAT

6.1. SERVİS NOKTASI, işi tamamladıktan sonra SERVİS OPERASYON MERKEZİ’nin önceden gönderdiği yedek parça ve işçilik bedelleri üzerinden, OPERASYON MERKEZİ’ne fatura edecektir. SERVİS OPERASYON MERKEZİ adına düzenlenen tüm faturalar 60 gün sonra SERVİS NOKTASI’na ait IBAN …………‘no lu hesabına banka havalesi/eft ile ödenecektir. 6.2. Önceden belirlenmiş fiyatlarından farklı tutarlarda fatura düzenlenmesi halinde SERVİS OPERASYON MERKEZİ faturayı işleme almayacak olup SERVİS NOKTASI, faturanın iadesinden kaynaklı yapılacak her türlü avukatlık, noterlik vb. masraflardan sorumludur. Not: İşçilik veya yedek parça satış listelerinde OPERASYON MERKEZİ tarafından gerekli görüldüğü hallerde değişiklik yapılabilir ve SERVİS NOKTASINA bildirilir.

MADDE 26. İMZA VE YÜKÜMLÜLÜK

26.maddeden oluşan işbu sözleşme 2 (iki) asıl nüsha olarak hazırlanmış, taraflar arasında tarihinde tarafların imzaya yetkili temsilcilerince imzalanarak karşılıklı olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

EKSPAR EKSPAR OTOMOTİV BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş SERVİS